Pogoji uporabe
Z dostopom do spletnega mesta bukla.si in njegovo uporabo soglašate, da boste upoštevali pogoje uporabe in ravnali skladno z njimi.

Vsebina portala bukla.si je avtorsko pravno zaščitena kot individualna stvaritev oziroma kot podatkovna zbirka. Varstvo zajema zlasti knjižne recenzije iz Bukle in druga avtorsko podpisana besedila, multimedijske vsebine, fotografije idr. Avtorsko pravno zaščitene vsebine in storitve bukla.si je dovoljeno uporabljati zgolj za informiranje v zasebne namene in nekomercialno uporabo. Prepovedano je kakršno koli kopiranje vsebine in rezultatov iskanja, njihovo spreminjanje ter vključevanje v druge spletne strani, izdelke ali storitve, razen za osebno uporabo. Prepovedano je "meta" iskanje po storitvah bukla.si in izpisi rezultatov brez vednosti imetnika blagovne znamke. Prepovedana je uporaba vsebine bukla.si za kakršno koli prodajanje drugih storitev in izdelkov, ki niso v povezavi z imetnikom blagovne znamke bukla.si. Prepovedana je uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke iz storitev bukla.si. Za vsako komercialno ali drugo redno uporabo storitev bukla.si je treba skleniti predhoden dogovor s podjetjem UMco d. d.

Imetnik registrirane znamke bukla.si v besedi in sliki je UMco d. d., Leskoškova 12, Ljubljana in končni uporabnik brez posebnega pisnega dovoljenja imetnika ne sme uporabljati nobenih avtorskih vsebin iz portala bukla.si v kateri koli obliki za kateri koli namen, razen v primeru, ko je uporaba izrecno dovoljena.

  Košarica knjigarne  
V košarici ni knjig.
  Vrtičkanje